SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: I LICYTACJA UDZIAŁU W WYS. 1/2 nieruchomości- składającej się z działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej jest: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Cieszkowskiego 33, o numerze KW GW1G/00034709/1
Data licytacji: 2018-03-26
Godzina licytacji: 11:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s.227
Cena wywołania: 47 325,00zł
Suma oszacowania: 63 100,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 34709
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 26-03-2018r. o godz. 11:00
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s.227 odbędzie się pierwsza licytacja
1/2 niewydzielonej części nieruchomości- składającej się z działki gruntowej nr 1110 o pow. 839m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym. Pow. użytkowa budynku z przybudówką 68,73m2. Nieruchomość położona jest: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Cieszkowskiego 33, skłającej się z działki gruntowej nr 1110 o powierzchni 839 m2 będącej własnością, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 34709 [NKW GW1G/00034709/1], stanowiącej własność dłużniczki Krystyny Rogalskiej. Suma oszacowania wynosi 63 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47 325,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 310,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Zachodni WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87109019000000 000105376615(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 652/13 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 pok. 317 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornikinformuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywcę.


Komornik Sądowy
Piotr Zalewski

Budynki i działka

Działka nr 1110 posiada kształt regularny, zwarty przypominający wydłużony prostokąt. (v. mapa). Na działce znajduje się budynek mieszkalny, jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, budynek gospodarczy, urządzenia infrastruktury technicznej, ogrodzenie. Działka gruntowa zasadniczo płaska. Zagospodarowane działki: ogólnie słabsze. Działka otoczona jest częściowo płotem drewnianym na podmurówce betonowej, częściowo płotem z elementów stalowych na podmurówce betonowej, częściowo płotem betonowym oraz częściowo siatką stalową rozpiętą między słupkami stalowymi. Powierzchnie zieloną stanowi trawa oraz drzewostan. Droga dojazdowa do budynku utwardzona kostką brukową. Dojście do budynku utwardzone.

Podstawowe dane działki nr 1110:

Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów oraz pozostałych dokumentów i informacji uzyskanych podczas oględzin działka nr 1110 posiada następującą charakterystykę:
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski.
Obręb: 4 Staszica.
ulica: Augusta Cieszkowskiego nr 33.
KW nr: GW1G/00034709/1.
Działka nr 1110 o powierzchni 839 m2.
Rodzaj użytków gruntowych dla działki nr 1110:
- B o powierzchni 839 m2.
Kształt działki: regularny, zwarty przypominający wydłużony prostokąt.
Dojazd do nieruchomości: drogą utwardzoną kostką brukową.
Teren działki: płaski.
Warunki gruntowo wodne – przeciętne.
Nasłonecznienie: przeciętne.
Sposób użytkowania (obecny): nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, zamieszkałym, budynkiem gospodarczym, infrastruktura, ogrodzenie.

Działka graniczy:
od strony północnej z działkami nr 1108 i 1109,
od strony zachodniej z działką nr 1091 stanowiącą drogę dojazdową,
od strony wschodniej z działką nr 1113,
od strony południowej z działką nr 1111.
Działka uzbrojona jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne):
instalacja wodociągowa,
instalacja kanalizacyjna,
instalacja elektroenergetyczna,
instalacja gazowa.

Budynek mieszkalny (wg kopii wypisu z rejestru gruntów budynek oznaczony nr 1110;1):
Budynek mieszkalny, w zabudowie bliźniaczej, jednorodzinny, parterowy z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony. Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej murowanej w 1933 roku.

Uwaga:
Autor operatu dokonał m.in. pomiaru powierzchni użytkowej w świetle murów wyprawionych zgodnie z POLSKĄ NORMĄ PN – 70 B – 02365 za pomocą miernika laserowego BOSCH PLR 50.
Wg przyjętych norm powierzchnię liczy się w 100 % gdy wysokość pomieszczeń ma powyżej 2,2 m, w 50 % gdy powierzchnia pomieszczeń znajduje się w zakresie od 1,4 m do 2,2 m a gdy ma poniżej 1,4 m pomija się.
Tabela nr 1. Parametry budynku mieszkalnego (dane wg kopii wypisu z kartoteki budynków oraz wg pomiarów wykonanych przez autora operatu):
Lp.
Budynek mieszkalny
Wielkość
1.
Powierzchnia zabudowy
84,00 m2
2.
Powierzchnia użytkowa budynku z przybudówką
68,73 m2

Tabela nr 2. Parametry budynku mieszkalnego (dane wg pomiarów wykonanych przez autora operatu):


Lp.
POMIESZCZENIE
Wielkość [m2]
PARTER
1.
POKÓJ I
16,75
2.
POKÓJ II
13,13
3.
POKÓJ III
7,66
4.
KORYTARZ
10,40
5.
KUCHNIA
7,90
6.
ŁAZIENKA Z WC
5,47
7.
WIATROŁAP
1,73
8.
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 1
4,67
9.
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2
1,02
PIWNICA
1.
POMIESZCZENIE
1,56


Charakterystyka budynku mieszkalnego wg stanu na dzień oględzin:

Ściany:
murowane z cegły na zaprawie cementowo wapiennej oraz ganek wykonany z elementów drewnianych.

Strop:
nad piwnicą: stalowo ceramiczny, pozostałe: drewniane.

Drzwi zewnętrzne:
płycinowe, częściowo przeszklone w słabszym stanie techniczno – użytkowym.

Stolarka okienna:
pcv oraz drewniana w dobrym i w słabszym stanie techniczno – użytkowym. (w oknach zamontowano okiennice).

Drzwi wewnętrzne:
drewniane, pełne oraz częściowo przeszklone w słabszym i w przeciętnym stanie techniczno - użytkowym.

Parapety:
wewnętrzne: płyty wiórowe laminowane oraz drewniane w dobrym i słabszym stanie techniczno – użytkowym.

Schody:
wewnętrzne do piwnicy: drewniane w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
wewnętrzne na poddasze: drewniane w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
zewnętrzne: betonowe w słabszym stanie techniczno - użytkowym. (widoczne uszkodzenia schodów).

Tynki wewnętrzne:
w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany pokryte farbą ścienną oraz tapetą w przeciętnym i słabszym stanie techniczno – użytkowym, (widoczne zabrudzenia, zacieki i zawilgocenia ścian oraz odklejenia tapety),
na korytarzu: ściany pokryte farbą ścienną oraz panelami ściennymi w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
na ganku: ściany pokryte panelami ściennymi w przeciętnym stanie techniczno użytkowym,
w kuchni: ściany pokryte farba ścienną oraz tapetą w przeciętnym i złym stanie techniczno – użytkowym, (widoczne zawilgocenia i zacieki),
w łazience: ściany pokryte farbą ścienną w słabszym i złym stanie techniczno – użytkowym, (widoczne zabrudzenia),
w piwnicy: brak tynków ostatecznych,
w pomieszczeniach gospodarczych: ściany pokryte tynkiem cementowo - wapiennym oraz farbą ścienną w słabszym stanie techniczno – użytkowym,
w przybudówce: ściany pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno – użytkowym.

Posadzki:
w pomieszczeniach mieszkalnych: płyty podłogowe w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
na korytarzu: deski podłogowe w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
na ganku: wykładzina dywanowa w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: płyty podłogowe oraz wykładzina PCV w słabszym stanie techniczno – użytkowym, (widoczne uszkodzenia wykładziny pcv),
w łazience: terakota w słabszym stanie techniczno – użytkowym, (widoczne zniszczenia terakoty),
w piwnicy: posadzka betonowa oraz wykładzina PCV w słabszym stanie techniczno – użytkowym,
na poddaszu: deski podłogowe w słabszym stanie techniczno – użytkowym,
w przybudówce: posadzka betonowa w słabszym stanie techniczno – użytkowym.

Tynki zewnętrzne:
ściany otynkowane i pokryte farbą ścienną.

Pokrycie dachu:
dachówka cementowa.

Rynny i rury spustowe:
z blachy stalowej ocynowanej.

Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej w budynku mieszkalnym:
instalacja wodociągowa,
instalacja kanalizacyjna,
instalacja gazowa,
instalacja elektroenergetyczna,
instalacja grzewcza z pieców kaflowych,
instalacja c.w. z pieca gazowego,
instalacja wentylacji spalinowej,
instalacja grawitacyjna.

Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu wykończenia i jakość użytych materiałów jako niskiego natomiast stanu technicznego budynku jako słabego (dokumentacja fotograficzna - załącznik). W budynku zauważa się uszkodzenia stropów oraz ścian.

Funkcjonalność lokalu jest słabsza jak na taką powierzchnię. W budynku znajdują się pomieszczenia przejściowe. Kuchnia widna. Łazienka z wc razem. Ogrzewanie z pieców kaflowych.

Budynek gospodarczy (wg kopii wypisów z rejestru gruntów budynek oznaczony nr 1110;2):
Budynek gospodarczy jest budynkiem wolnostojącym, parterowym, wybudowanym w technologii drewnianej. Ściany zewnętrzne pokryte zniszczonymi płytami drewnianymi oraz stalowymi. Stolarka okienna: drewniana. Stolarka drzwiowa: wrota drewniane. Budynek pokryty stropodachem jednospadowym, konstrukcji drewnianej, pokrytym papą. Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego wynosi 13,00 m2.
Stan techniczny budynku gospodarczego; zły.


ZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.