SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: I Licytacja mieszkania, położonego 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Al. Konstytucji 3 Maja 10A/6 o nr KW GW1G/00068623/1
Data licytacji: 2018-03-28
Godzina licytacji: 11:20
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s.227
Cena wywołania: 70 125,00zł
Suma oszacowania: 93 500,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 68623
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 28-03-2018r. o godz. 11:20
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s.227 odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości - lokal mieszkalny o pow. użytkowej 47,25m2 usytuowany na II piętrze (składająca się z: 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki) położonej: 66-400 Gorzów Wlkp., Al. Konstytucji 3 Maja 10A/6, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp.prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 68623 [NKW GW1G/00068623/1] stanowiąca własność dłużnika Piotra Czapniewskiego. Z własnością nieruchomości związany jest udział w wys. 186/1000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. (nr udziału w prawie 1 KW /00063314/). Do lokalu przypisana jest piwnica nr 6-1. Suma oszacowania wynosi 93 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 125,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 350,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 727/15 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie w godzinach urzędowania w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 pok. 117 (biuro obsługi interesanta) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywcę.

Komornik Sądowy
Piotr Zalewski

Charakterystyka nieruchomości.
Budynek mieszkalny, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, położony jest blisko centrum miasta, w obrębie 0006 Słoneczne, przy ul. Konstytucji 3 Maja, która jest jedną z głównych dróg dojazdowych do miasta, o dużym natężeniu ruchu kołowego. Sąsiedztwo budynku przez ulicę stanowi centrum handlowe ASKANA oraz szkoła, a ponadto podobna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa obiektami garażowymi oraz obiekty użyteczności publicznej, handlowe i usługowe. Lokalizację budynku dla celów mieszkaniowych określa się jako średnio korzystną ze względu na bliskość szkoły i drogi generującej duży hałas. W niewielkiej odległości od budynku znajduje się przystanek miejskiej komunikacji autobusowej z kilkoma liniami. Granica działki przebiega bezpośrednio po zewnętrznej granicy budynku. Teren wokół budynku jest średnio zagospodarowywany: chodniki wykonane są ze starych płyt betonowych, przy budynku praktycznie brakuje miejsc parkingowych dla samochodów. Jest to budynek wielorodzinny, wolnostojący, o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej (podpiwniczony), czteroklatkowy (w każdej klatce schodowej są po 2 lokale na kondygnacji), wykonany w technologii tradycyjnej w 1929 roku.
Stan techniczny budynku określa się jako średni (w skali: bardzo dobry, dobry, średni,
zadowalający).
Charakterystyka elementów budynku:
- Fundamenty typowe dla okresu budowy;
- ściany konstrukcyjne murowane, nie ocieplone i częściowo wykończone tynkiem
tradycyjnym;
- dach wielospadowy, konstrukcji drewnianej;
- schody na piętra dwubiegowe, wykonane z lastryko, balustrady metalowe;
- okna na klatkach schodowych z profili PCV;
- drzwi wejściowe do klatki schodowej metalowe;
- lamperia na klatkach schodowych malowana farbą olejną (malowanie w bardzo słabym
stanie technicznym, farba łuszczy się i odpada);
- rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej;
- instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, domofonowa, teleinformatyczna
CHARAKTERYSTYKA LOKALU
Powierzchnia użytkowa - 47,25 m2 (ustalona na podstawie dostępnych dokumentów).
Wyceniany lokal usytuowany jest na II piętrze z wejściem na wprost klatki schodowej. Składa
się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki. Do lokalu przynależy piwnica.
Charakterystyka lokalu:
- drzwi wejściowe do lokalu drewniane;
- okna z profili PCV.
W lokalu nie ma balkonu, jego układ przestrzenno – funkcjonalny określa się jako dość korzystny. Biegły nie miał wstępu do lokalu, bowiem dłużnik nie otworzył obiektu do oględzin. Zatem, zgodnie z prośbą Zleceniodawcy, wyceny nieruchomości dokonuje się na
podstawie oględzin zewnętrznych oraz na podstawie dostępnych dokumentów. Stan techniczno - użytkowy lokalu przyjmuje się jako podstawowy (w skali: bardzo dobry, dobry,
podstawowy, niski).


ZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.