SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: Z N I E S I I O N A I Licytacja udziału 1/2 w nieruchomości - działka gruntu zabudowana domem położona: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Warszawska 159 KW GW1G/00024995/9
Data licytacji: 2018-04-10
Godzina licytacji: 12:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s 227
Cena wywołania: 79 725,00zł
Suma oszacowania: 106 300,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 24995
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 10-04-2018r. o godz. 12:00
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s 227 odbędzie się pierwsza licytacja
Udziału w wys. 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budowle i obiekty małej architektury - powierzchnia użytkowa budynku - 101,95 m2 składajaca sie z 5 pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia wc oraz przedpokoju z klatką schodową prowadzącą do sutereny. Suterena podzielona jest na dwie części, przy czym do jednej części prowadzi wejście tylko z zewnątrz (wejście od zaplecza), a do pomieszczeń w drugiej suterenie prowadzi wejście z przedpokoju lub z zewnątrz. W suterenie są urządzone pomieszczenia gospodarcze oraz kotłownia. Wejście do parteru prowadzi jedynie od zaplecza (brak wejścia od frontu). Przed wejściem na parter jest niewielki taras. Z jednego z pokoi prowadzi wyjście na balkon położonej: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Warszawska 159, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 24995 [NKW GW1G/00024995/9] stanowiącej własność dłużnika Jacka Roberta Kukurowskiego. Nieruchomość obciążona jest służebnością - prawem dożywocia polegającego na zapewnieniu uprawnionemu dożywotniego utrzymania: przyjęciu go jako domownika, dostarczeniu mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnieniu mu odpowiedniej pomocy i pielęgnowaniu w chorobie oraz sprawieniu mu własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym na rzecz Henryka Kukurowskiego -wartosć przedmiotowego pprawa oszacowano na kwote 68.00,00zł. Zgodnie z art. 1000§1kpc z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji. Suma oszacowania bez uwzględnienia służebności osobistych wynosi 106 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 725,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 630,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87 10901900 0000 0001 0537 6615. Rękojmie można uiścić także w dniu licytacji - sprawa wszczeta przed majem 2012r. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) pok. 117 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.

Komornik Sądowy
Piotr Zalewski


Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.