SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: I Licytacja nieruchomości położonej: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kobylogórska nr 94,95 nr KW GW1G/00032727/9
Data licytacji: 2018-04-19
Godzina licytacji: 10:30
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s. 227
Cena wywołania: 516 375,00zł
Suma oszacowania: 688 500,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 32727
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 19-04-2018r. o godz. 10:30
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s. 227 odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości składajacej się z działek nr 481, 482 o łacznej powierzchni 1103m2 zabudowanej budynkiem handlowym z częścią mieszkalną pow. zabudowy 329m2 (wg. projektu pow. użyt. cześci niemieszkalnej 211,60m2, pow. cześci mieszkalnej 158,80m2) położonej: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kobylogórska nr 94,95, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 32727 [NKW GW1G/00032727/9] stanowiąca własność dłużnej spółki Exim Group Sp. z o.o. Suma oszacowania bez uwzględnienia dzierżawy wynosi 688 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 516 375,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 850,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Zachodni WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87109019000000 000105376615(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 652/13 z dopiskiem wadium). Zgodnie z art. 1000. § 1kpc Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji. Art. 1002kpc Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) 117 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.

Komornik Sądowy
Piotr Zalewski


Charakterystyka nieruchomości.
Budynek o charakterze handlowym z częścią mieszkalną i działki

Działki nr 481, 482 posiadają kształt dość regularny, przypominający w ogólnym zarysie wielobok. Na przedmiotowych działkach znajduje się budynek handlowy z częścią mieszkalną i urządzenia infrastruktury technicznej. Zagospodarowane nieruchomości przeciętne. Dojście do budynku utwardzone kostką polbrukową. Na nieruchomości znajduje się utwardzenie terenu.
Podstawowe dane działki nr 481, 482:

Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów oraz pozostałych dokumentów i informacji uzyskanych podczas oględzindziałkinr 481, 482 posiadająnastępującą charakterystykę:
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski.
Ulica: Kobylogórska nr 94, 95.
KW nr: GW1G/00032727/9.
Powierzchnia działki nr 481: 530 m2, (0,0530 ha).
Powierzchnia działki nr 482: 573 m2, (0,0573 ha).
Łączna powierzchnia działek nr 481, 482: 1103m2.
Rodzaj i powierzchnia użytków gruntowychdla działki nr 481:
Bi o powierzchni 530m2, (0,0530ha).
Rodzaj i powierzchnia użytków gruntowychdla działki nr 482:
Bi o powierzchni 573m2, (0,0573ha).
Kształt działek: dość regularny przypominający w ogólnym zarysie wielobok.
Teren działek i jej ukształtowanie: teren zasadniczo płaski.
Warunki gruntowo wodne – przeciętne.
Dojazd:drogą utwardzoną asfaltem.
Zagospodarowanie nieruchomości: na nieruchomości znajduje się budynek handlowy, usługowy z częścią mieszkalnąi urządzenia infrastruktury technicznej. Usytuowanie działkiw stosunku do stron świata: korzystne.
Uzbrojenie nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej:
instalacja wodna,
instalacja kanalizacyjna,
instalacja elektroenergetyczna,
kanalizacja deszczowa.
Działki graniczą z:
- od strony północno - wschodniejz działką nr 387 stanowiącą drogę dojazdową,
- od strony południowo - wschodniejz działką nr 771 stanowiącą drogę dojazdową,
- od strony północno - zachodniej z działką nr 480,
- od strony południowo – zachodniej z działką nr 483 oraz z działką nr 484.
Budynek handlowy z częścią mieszkalną
Budynek handlowy z częścią mieszkalną w zabudowie zwartej. Budynek I piętrowy, bez podpiwniczenia. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną.
Część parterowa wykorzystywana jest na cele komercyjne natomiast część mieszkalna wynajmowana jest pracownikom sezonowym. W części mieszkalnej znajdują się cztery pokoje.
Powierzchnie budynku handlowego z częścią mieszkalną(dane wg informacji uzyskanych od pracownika Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim -dane wg projektu budowlanego):

Lp.
Powierzchnie
Wielkość [m2]
1.
Powierzchnia zabudowy
329 m2
2.
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi (wg projektu):
- powierzchnia użytkowa części niemieszkalnej
- powierzchnia użytkowa części mieszkalnej
370,40 m2
211,60 m2
158,80 m2

Powierzchnia budynku wg projektu budowlanego (dane uzyskanej od pracownika Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.) wynosi 370,40 m2 natomiast wg kopii aktu notarialnego Rep. A nr 5376/2012 z dnia 11.12.2012r. wynosi 370 m2.
Charakterystyka budynku handlowego z częścią mieszkalną wg stanu na dzień oględzin:
Stolarka drzwiowa:
do części usługowej: pcv, częściowo przeszklona w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
do części mieszkalnej: drewniane, częściowo przeszklone w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Stolarka okienna:
pcv w dobrym stanie techniczno - użytkowym. (W oknach w części mieszkalnej zamontowano rolety antywłamaniowe).
Parapety:
wewnętrzne: z glazury, z pcv, konglomerat kamienny oraz masywne, prefabrykowane w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
zewnętrzne: z płytki klinkierowej w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Schody wewnętrzne:
betonowe, oblicowane marmurem w dobrym stanie techniczno – usługowym.
Stolarka drzwiowa wewnętrzne:
drewniana, częściowo przeszklona oraz płycinowa, nowoczesna, częściowo przeszklona w dobrym stanie techniczno – usługowym.
Podłogi:
w pomieszczeniu usługowym (sklep): terakota w dobrym, przeciętnym i słabszym stanie techniczno – usługowym,
na korytarzach: terakota oraz panele podłogowe dobrym stanie techniczno – usługowym,
w pomieszczeniu usługowym (poczta polska): lastryko z kamieniem naturalnym w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: terakota w dobrym stanie techniczno – usługowym,
w łazience: terakota w dobrym stanie techniczno – usługowym,
w wc: terakota w słabszym stanie techniczno – usługowym,
w pomieszczeniach mieszkalnych: panele podłogowe oraz terakota dobrym stanie techniczno – usługowym.
Tynki:
pomieszczeniu usługowym (sklep): ściany pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
na korytarzach: ściany pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniu usługowym (poczta polska): ściany pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: ściany pokryte farbą ścienną oraz glazurą w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w łazience: ściany pokryte glazurą w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w wc: ściany pokryte farbą ścienną oraz glazurą w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Ściany zewnętrzne:
ściany pokryte płytką klinkierową w dobrym stanie techniczno - użytkowym.
Cokół:
płytka klinkierowa w dobrym stanie techniczno - użytkowym.
Dach:
pokryty dachówką.
Rynny i rury spustowe:
z pcv.
Instalacje wewnętrzne:
elektryczna,
wodna,
kanalizacyjna,
c.o.,
c.w.
wentylacyjna grawitacyjna,
wentylacja spalinowa,
instalacja telefoniczna,
instalacja elektryczna.
Funkcjonalnośćcałego obiektu – dobra - powierzchnia korytarzy oraz pomieszczeń jest optymalna i funkcjonalna.
W części pomieszczeń na parterze widoczne miejsca zalewań sufitów, posadzki wykazują ponadnormatywne zużycie.
Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia stanu technicznego budynku jako bardzo dobrego, natomiast standard wykończenia i jakość użytych materiałów pozwala na określenie standardu jako średniego (dokumentacja fotograficzna - załącznik).Część mieszkalna jest lepiej wykończona niż część parteru.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Teren, na którym znajduje się przedmiot wyceny nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan utracił swoją moc 31.12.2003 r. Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmianie niektórych innych ustaw(Dz. U. Nr 2004, nr 141, poz. 1492),art. 154.2.:„W przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
W przypadku braku studium lub decyzji, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości.”
Teren na którym znajdują się przedmiotowe działki oznaczone są w studium symbolem U - jako usługi.

ZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.