SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: ZNIESIONA!!!!!! I licytacja mieszkania położónego: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. ul. Kochanowskiego 4/4 o nr KW GW1G/00094513/8
Data licytacji: 2018-04-26
Godzina licytacji: 10:30
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10s. 227
Cena wywołania: 106 950,00zł
Suma oszacowania: 142 600,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 94513
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 26-04-2018r. o godz. 10:30
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10s. 227 odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości - lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 59,54m2 usytuowany na I piętrze (składający się z: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój)- położonej: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kochanowskiego 4/4, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp.prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 94513 [NKW GW1G/00094513/8] stanowiąca własność dłużników Zenona i Narcyzy Jankiewicz na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Z własnością nieruchomości związany jest udział w wys. 6162/638584 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (nr udziału w prawie 3, nr KW GW1G/00094228/3. Do lokalu przypisana jest piwnica nr 4-4 o pow. 2,08m2. Suma oszacowania wynosi 142 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 106 950,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 260,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Zachodni WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87109019000000 000105376615(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 262/17 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) s.117 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.

Komornik Sądowy
Piotr Zalewski
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.