SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: I Licytacja Lokal mieszkalny 82m2, położony: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Mazowiecka 14/3 nr KW GW1G/00018853/7
Data licytacji: 2018-04-24
Godzina licytacji: 11:30
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s.227
Cena wywołania: 100 275,00zł
Suma oszacowania: 133 700,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 18853
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 24-04-2018r. o godz. 11:30
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s.227 odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości - lokal stanowiący odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 82,00m2 usytuowana na I piętrze położonej: 66-400 Gorzów Wlkp., Mazowiecka 14/3, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 18853 [NKW GW1G/00018853/7] stanowiący własność dłużnika Adrian Kaczor. Z własnością nieruchomości związany jest udział w wys. 1/3 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urzadzenia, które nie służa wyłacznie do użytku właścicieli lokali. - Nr udziału w prawie 1, KW /00015648/ Suma oszacowania wynosi 133 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100 275,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 370,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Zachodni WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87109019000000 000105376615(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 642/14 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) 117 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.
Komornik Sądowy
Piotr Zalewski
Charakterystyka budynku i lokalu

Budynek niskokondygnacyjny wybudowany w latach przedwojennych w technologii tradycyjnej wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu używania. Klatka schodowa w słabszym stanie.
W pobliżu lokalu nie stwierdzono uciążliwości wewnętrznych polegających na przenikaniu do mieszkania hałasów i wibracji pochodzących z pobliskich dróg. Budynek jest otynkowany tynkiem cementowo - wapiennym.

Charakterystyka konstrukcyjna budynku:
Budynek: 2 piętrowy (3 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna).
Technologia: tradycyjna.
Funkcja budynku: mieszkalna.
Układ budynku i lokali w stosunku do stron świata: przeciętyny.
Rok budowy: lata przedwojenne.
Stan techniczny: zadowalający.

Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:

fundamenty: nie badano,
ściany zewnętrzne: cegła, otynkowana tynkiem cementowo - wapiennym,
ściany wewnętrzne: cegła,
stropy: masywne, pozostałe: drewniane,
dach: konstrukcja drewniana o różnym stopniu nachylenia,
pokrycie dachu: dachówka,
komunikacja pionowa: schody wewnętrzne,
instalacje w budynku: wodno – kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, telefoniczna, domofonowa, telewizyjna, wentylacji grawitacyjnej, odwodnienia zewnętrznego, piorunochronowa, ciepła woda z indywidualnego pieca gazowego, c.o. z indywidualnego pieca.

Szacowany lokal mieszkalny położony jest na I piętrzew budynku wielorodzinnym 2 piętrowym.

Przedmiot wyceny posiada powierzchnię użytkową 82,00 m2. (dane wg księgi wieczystej).
Charakterystyka lokalu mieszkalnego wg stanu na dzień wizji lokalnej:
Drzwi wejściowe:
Drewniane w zadowalającym stanie techniczno – użytkowym.
Standard wykończenia, wyposażenia oraz jakość użytych materiałów wykończeniowych zostaje określony jako podstawowy (przyjęty do wyceny).
Instalacje wewnętrzne:
wodno - kanalizacyjna,
instalacja wentylacyjna,
instalacja elektryczna,
instalacja gazowa.
Z informacji uzyskanych od sąsiada wynika, iż właściciel przedmiotowego lokalu posiada garaż znajdujący się na podwórku.Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.