SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: I Licytacja mieszkanie. położone: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 10/12 o nr KW GW1G/00087528/4
Data licytacji: 2018-06-04
Godzina licytacji: 11:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10s.227
Cena wywołania: 52 725,00zł
Suma oszacowania: 70 300,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 87528
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 04-06-2018r. o godz. 11:00
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10s.227
odbędzie się pierwsza licytacja
lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 34,48m2 usuytuowany na III piętrze (składający się z: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój) położonego: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 10/12, dla którego Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 87528 [NKW GW1G/00087528/4] stanowiącego własność dłużnika Piotra Ossowskiego. Z własnością lokalu związany jest udział w wys. 41/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali -nr udziału w prawie 1 nr KW GW1G/00087528/4. Suma oszacowania wynosi 70 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 725,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 030,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 2309/16 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) pok. 110 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.


Komornik Sądowy
Piotr Zalewski

Charakterystyka budynku i lokalu
Budynek niskokondygnacyjny wybudowany w 1963r. w technologii tradycyjnej wykazuje zużycie techniczne
i funkcjonalne proporcjonalne do okresu używania.
W pobliżu lokalu stwierdzono uciążliwości wewnętrzne polegające na przenikaniu do mieszkania hałasów
i wibracji pochodzących z pobliskich dróg (ekspozycja lokalu na główną ulicę). Budynek jest ocieplony
i pomalowany.
Charakterystyka konstrukcyjna budynku:
Budynek: 4 piętrowy (5kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna).
Technologia: tradycyjna.
Funkcja budynku: mieszkalno - usługowa.
Układ budynku i lokali w stosunku do stron świata: przeciętny.
Rok budowy: 1963r.
Stan techniczny: przeciętny.
Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:
fundamenty: nie badano,
ściany zewnętrzne: cegła, ocieplona i pokryta farbą ścienną,
ściany wewnętrzne: cegła,
stropy: masywne,
dach: konstrukcja masywna, dach płaski,
pokrycie dachu: papa,
komunikacja pionowa: schody wewnętrzne,
instalacje w budynku: wodno – kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, telefoniczna, domofonowa, telewizyjna, wentylacji grawitacyjnej, odwodnienia zewnętrznego, piorunochronowa, ciepła woda, c.o.
Szacowany lokal mieszkalny położony jest na III piętrzew budynku wielorodzinnym 4 piętrowym.
Przedmiot wyceny posiada powierzchnię użytkową 34,48 m2. (dane wg księgi wieczystej).
Drzwi zewnętrzne:
- płycinowe, typowe.
Standard wykończenia, wyposażenia oraz jakość użytych materiałów wykończeniowych zostaje określony jako podstawowy (przyjęty do wyceny).
Okna skierowane są tylko na jedną stronę na główną ulicę – Chrobrego.
Instalacje wewnętrzne:
wodno - kanalizacyjna,
instalacja c.o.,
instalacja c.w.,
instalacja wentylacyjna,
instalacja elektryczna,
instalacja gazowa.
Struktura pomieszczeń i powierzchnie w lokalu mieszkalnym(dane kopii planu i opisu lokalu):
LP.
POMIESZCZENIE
Wielkość [m2]
1.
POKÓJ I
14,58
2.
POKÓJ II
8,68
3.
KUCHNIA
5,42
4.
ŁAZIENKA
3,06
5.
PRZEDPOKÓJ
2,74


ZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.