SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: ZNIESIONA!!! I LICYTACJA DOMU położonego: 66-415 Kłodawa, ul Ptasia nr 3, nr KW GW1G/00107052/3
Data licytacji: 2018-06-07
Godzina licytacji: 10:30
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s.227
Cena wywołania: 328 200,00zł
Suma oszacowania: 437 600,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 107052
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 07-06-2018r. o godz. 10:30
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s.227
odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości składającej się z działki gruntu o nr ewidencyjnym 482/5 o pow. 1350m2 zabudowaną budynkiem miedzkalnym w zabudowie wolnostojącej o pow. 144,19m2 (parter: 2 pokoje, salon, lałzienka, hydrofornia, korytarz, kuchnia WC, wiatrołap,poddasze użyt.: 3xpomieszczenia) budynkiem garażowo - gospodarczym o pow. 29,40m2 oraz wiatą ogrodową położonej: 66-415 Kłodawa, ul Ptasia nr 3, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 107052 [NKW GW1G/00107052/3] stanowiąca własność dłużnika Tomasza Mierzwiak. Suma oszacowania wynosi 437 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 328 200,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 760,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Zachodni WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87109019000000 000105376615(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 310/17 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) 110 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.

Komornik Sądowy
Piotr Zalewski

Budynek mieszkalny, budynek garażowo – gospodarczy, wiata ogrodowa i działka
Działka nr 482/5 posiada kształt regularny, korzystny, przypominający w ogólnym zarysie prostokąt. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, budynek garażowo – gospodarczy, wiata ogrodowa i urządzenia infrastruktury technicznej. Zagospodarowane nieruchomości przeciętne. Od strony frontowej działka ogrodzona jest płotem drewnianym natomiast od strony ogrodowej działka otoczona jest płotem z siatki stalowej. W ogrodzie znajduje się drzewostan oraz powierzchnię zieloną stanowi trawa. Na nieruchomości znajduje się utwardzenie terenu wykonane z kostki polbrukowej.
Podstawowe dane działki nr 482/5:

Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów oraz pozostałych dokumentów i informacji uzyskanych podczas oględzindziałka nr 482/5 posiada następującą charakterystykę:
Województwo: Lubuskie.
Gmina: Kłodawa.
Miejscowość: Kłodawa.
Ulica: Ptasia nr 3.
KW nr: GW1G/00107052/3.
Powierzchnia działki: 1350 m2, (0,1350 ha).
Rodzaj i powierzchnia użytków gruntowych:
B o powierzchni 1350 m2, (0,1350 ha).
Kształt działki: korzystny, zwarty, regularny przypominający prostokąt(v. mapa).
Teren działki i jej ukształtowanie: teren o niewielkich deniwelacjach, korzystny.
Warunki gruntowo wodne – przeciętne.
Dojazd: początkowo drogą utwardzoną asfaltem a następnie ok. 50 m drogą gruntową, nieutwardzoną.
Zagospodarowanie nieruchomości: na nieruchomości znajduje się zamieszkiwany budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, budynek garażowo – gospodarczy, wiata ogrodowai urządzenia infrastruktury technicznej.
Usytuowanie działki w stosunku do stron świata: przeciętne (w budynek w osi: wschód - zachód). Dojazd do parceli oraz wejście do budynku znajduje się od strony wschodniej.
Uzbrojenie nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej:
instalacja wodna,(własna studnia),
instalacja kanalizacyjna (przydomowa oczyszczalnia ścieków),
instalacja elektroenergetyczna.
Działka graniczy:
od strony północnejz niezabudowaną działką nr 482/7,
od strony wschodniej z działką stanowiącą drogę dojazdową ul. Ptasią,
od strony zachodniej z niezabudowaną działką nr 481/10 i z działką nr 481/11,
od strony południowejz niezabudowaną działką nr 482/3.
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej.Zakończenie budowy miało miejsce ok. 2013r.
Parametry budynku mieszkalnego(dane wg pomiarów dokonanych przez autora podczas oględzin oraz wg kopii wypisu z kartoteki budynków z dnia 16.09.2011r.):

Lp.
Powierzchnie
Wielkość
1.
Powierzchnia użytkowa budynku w tym:
- powierzchnia użytkowa parteru
- powierzchnia użytkowa poddasza użytkowego
144,19 m2
105,99 m2
38,20 m2
2.
Powierzchnia zabudowy budynku
145,00 m2
Struktura i powierzchnia pomieszczeń w budynku mieszkalnym(dane wg pomiarów dokonanych przez autora podczas oględzin):

Lp.
Pomieszczenie
Wielkość
[m2]
PARTER
1.
POKÓJ
14,58
2.
POKÓJ
15,23
3.
ŁAZIENKA
10,93
4.
HYDROFORNIA
4,50
5.
KORYTARZ
15,30
6.
KUCHNIA
11,31
7.
WC
1,90
8.
SALON
27,72
9.
WIATROŁAP
4,52
RAZEM POW. UŻYT. 105,99M2
PODDASZE UŻYTKOWE
1.
POMIESZCZENIE
25,96
2.
POMIESZCZENIE
4,45
3.
POMIESZCZENIE
7,79
RAZEM POW. UŻYT. 38,20 M2

Charakterystyka konstrukcyjna budynku mieszkalnego (dane wg kopii projektu budowlanego arch. Barbary Mendel):
Konstrukcja murowana o stropach żelbetowychw układzie mieszanym.
Fundamenty:
ławy fundamentowe: żelbetowe z betonu żwirowego klasy C16/20,
ściany fundamentowe: wylewane na mokro z betonu C16/20 o grubości 25 cm.
Ściany zewnętrzne:
parteru i poddasza: pustak ceramiczny Porotherm 25 cm + styropian + tynk mineralny cienkowarstwowy.
Ściany wewnętrzne:
konstrukcyjne: o grubości 25 cm pustak ceramiczny Porotherm,
działowe: parter o grubości 12 cm z cegły kratówki,
Strop:
nad parterem: płyta żelbetowa, monolityczna,
Nadproża:
żelbetowe, monolityczne.
Dach :
czterospadowy o kącie nachylenia połaci 30stopnie, konstrukcja drewniana zabezpieczona środami grzybobójczymi iogniochronnymi,
przykrycie dachu: dachówka ceramiczna, okna dachowe.
Charakterystyka budynku mieszkalnego wg stanu na dzień oględzin:
Ściany wewnętrzne:
- murowanez silki.
Drzwi zewnętrzne:
drewniane, częściowo przeszklonew dobrymstanie techniczno – użytkowym.
Drzwi wewnętrzne:
płycinowe, nowoczesne, pełne oraz częściowo przeszklonew dobrymstanie techniczno – użytkowym oraz brak drzwi.
Stolarka okienna:
pcvoraz drewniane, połaciowe w dobrymstanie techniczno – użytkowym. Okna trzyszybowe.
Parapety:
zewnętrzne:blaszanew dobrymstanie techniczno – użytkowym,
wewnętrzne:drewniane (sosnowe) oraz granitowe w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Schody:
wewnętrzne: drewniane, w dobrymstanie techniczno – użytkowym.
Tynki wewnętrzne:
- w pomieszczeniachmieszkalnych: ścianygładkie,pokryte farbą ścienną oraz tapetą w dobrym i w przeciętnymstanie techniczno – użytkowym,
- w wc: ścianygładkie,pokryte farbą ścienną oraz glazurą w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
- w łazience: ścianypokryte glazurą w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
- na korytarzach: ścianygładkie,pokryte farbą ścienną w dobrym i w przeciętnymstanie techniczno – użytkowym,
- w kuchni: ścianygładkie,pokryte farbą ścienną oraz bambusem w dobrym i w przeciętnymstanie techniczno – użytkowym,
- w pomieszczeniach na poddaszu: ścianygładkie, pokryte farbą ścienną oraz pokryte płytą kartonowo – gipsową do ostatecznego wykończenia w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Posadzki:
w pomieszczeniachmieszkalnych: panele podłogoweoraz parkiet dębowy w dobrymstanie techniczno – użytkowym,
w wc: terakotaw dobrymstanie techniczno – użytkowym,
w łazience: terakotaw dobrymstanie techniczno – użytkowym,
na korytarzach: panele podłogowew dobrymstanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: terakotaw dobrymstanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniach na poddaszu: posadzka betonowa do ostatecznego wykończenia w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Dach:
konstrukcji drewnianej.
Pokrycie dachu:
dachówka ceramiczna.
Rynny i rury spustowe:
z blachy tytanowo - cynkowe.
Tynki zewnętrzne:
ściany ocieplone, otynkowane i pokryte farbą ścienną.
Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej w budynku mieszkalnym:
instalacja wodna,(własna studnia o głębokości ok. 20 m),
instalacja kanalizacyjna (przydomowa oczyszczalnia ścieków),
instalacja elektroenergetyczna.
instalacja c.o. elektryczne (ogrzewanie podłogowe) oraz z kominka,
instalacja ciepłejwodyz pompy ciepła (bez pompy ciepła),
instalacja wentylacji spalinowej,
rekuperator (instalacja jest zrobiona, są maty grzejne – samego rekuperatora nie ma, został rozmontowany),
gruntowny wymiennik ciepła ok. 15 m3,
instalacja wentylacji grawitacyjnej.
Funkcjonalność: słabsza - powierzchnia korytarzy oraz pomieszczeń jest optymalna i dość funkcjonalna. Łazienka z wc razem oraz wc osobne. Kuchnia widna.
Standardwykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu wykończenia i jakość użytych materiałów jako podstawowego, natomiast stanu technicznego budynku jako bardzo dobry (dokumentacja fotograficzna - załącznik). Poddasze niewykończone.
Budynek garażowo – gospodarczy
Na działce znajduje się budynek garażowo – gospodarczy. Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Stolarka drzwiowa do części garażowej: brak oraz do części gospodarczej: płycinowa, typowa. Podłoże wyłożone terakotą. Stolarka okienna: pcv. Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, pokryty papą. Ściany zewnętrzne otynkowane i pokryte farbą ścienną.
Instalacje w budynku: elektryczna.
Powierzchnia użytkowa budynku: 29,40 m2. (dane wg pomiarów dokonanych przez autora podczas oględzin):
Stan techniczny budynku garażowo – gospodarczego: dobry.
Wiata ogrodowa
Na działce znajduje się wiata ogrodowa. Wiata konstrukcji drewnianej, dach wielospadowy, pokryty papą. Podłoże wiaty gruntowej, nieutwardzone.
Stan techniczny wiaty: przeciętny.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Teren, na którym znajduje się przedmiot wyceny nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami), art. 154.2: „W przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. W przypadku braku studium lub decyzji, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości."
Z kopii pisma z dnia 18.08.2017r. wynika, iż na podstawie art. 217 i 218 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1257) zaświadcza się, że dla działki nr 482/5 położonej w obrębie Kłodawa nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla ww. działki w dniu 31.05.2010r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 18/2010 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i garażu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kłodawa nr XXIX/228/13 z dnia 12.06.2013r. ww. działka jest położona na obszarze przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

ZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.