SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: ZNIESIONA II LICYTACJA mieszkanie 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Mieszka I 8/3 KW GW1G/00054289/6
Data licytacji: 2018-08-22
Godzina licytacji: 9:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10s.227
Cena wywołania: 91 533,33zł
Suma oszacowania: 137 300,00zł
 
ZNIESIONA!!!
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KW 54289
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 22-08-2018r. o godz. 09:00
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10s.227
odbędzie się druga licytacja
nieruchomości-lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość usytuowany na I piętrze o pow. użytkowej 66,34m2 (składający się z: 3 pokoje, łazienka, kuchnia, przedpokój) położonej: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Mieszka I 8/3, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp.prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KW 54289 [NKW GW1G/00054289/6] stanowiąca własność Marka Mruk oraz Małgorzaty Mruk na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Z własnością nieruchomości związany jest udział w wys. 1/7 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (Nr KW udziału - /00033879/). Właściciele lokalu mają udział w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu do dnia 19-05-2093r. Suma oszacowania wynosi 137 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 91 533,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 730,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 1435/18 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 pok. 110(Biuro Obsługi Interesanta) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywcę.

Komornik Sądowy
Piotr Zalewski

Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.