SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: ZNIESIONA!!!!!!!!!!!! I LICYTAJA - użytkowanie wieczyste zabudowane budynkiem (Hotel Mieszko), 66-400 Gorzów Wlkp. Kosynierów Gdyńskich 82 KW GW1G/00041777/0
Data licytacji: 2018-07-30
Godzina licytacji: 11:00
Miejsce licytacji: w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s.227
Cena wywołania: 9 584 250,00zł
Suma oszacowania: 12 779 000,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 41777
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 30-07-2018r. o godz. 11:00
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s.227 odbędzie się pierwsza licytacja
prawa wieczystego użytkowania gruntu - działki nr 808, 809, 810, 812, 818, 819, 824, 825 zabudowana budynkami, w tym o charakterze komercyjnym działki nr 808;1 (hotelowo – biurowo – rozrywkowo – konferencyjnym) oraz budynkami pomocniczymi działki nr 808;2 i 808;3, stanowiącymi od gruntu odrębną nieruchomość, położonego: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 82, dla którego Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 41777 [NKW GW1G/00041777/0] stanowiącego własność dłużnika Warta Tourist sp. z o.o. obecnie "SELEKT" Sp. z o.o. w organizacji.
Suma oszacowania wynosi 12 779 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 584 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 277 900,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 2542/12 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) 110 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.


Komornik Sądowy
Piotr Zalewski
Charakterystyka nieruchomości
Budynek działki

Działki nr 808, 809, 810, 812, 818, 819, 824, 825 posiadają kształt dość regularny, przypominający prostokąt. (v. mapa). Na przedmiotowych działkach znajduje się budynek o charakterze komercyjnym nr 808;1 (hotelowo – biurowo – rozrywkowo – konferencyjnym) oraz budynkami pomocniczymi nr 808;2 i 808;3, urządzenia infrastruktury technicznej. Zagospodarowane nieruchomości przeciętne. Droga dojazdowa i parking utwardzone.
Podstawowe dane działki nr 808, 809, 810, 812, 818, 819, 824, 825:

Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów oraz pozostałych dokumentów i informacji uzyskanych podczas wizji lokalnej działki nr 808, 809, 810, 812, 818, 819, 824, 825 posiadają następującą charakterystykę:
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski.
Ulica: Kosynierów Gdyńskich nr 82.
KW nr: GW1G/00041777/0.
Powierzchnia działki nr 808: 5148 m2.
Powierzchnia działki nr 808, 809, 810, 812, 818, 819, 824, 825: 4699 m2.
Powierzchnia działki nr 809: 1039 m2.
Powierzchnia działki nr 810: 610 m2.
Powierzchnia działki nr 812: 576 m2.
Powierzchnia działki nr 818: 290 m2.
Powierzchnia działki nr 819: 298 m2.
Powierzchnia działki nr 824: 247 m2.
Powierzchnia działki nr 825: 20 m2.
Rodzaj i powierzchnia użytków gruntowych dla działki nr 808:
Bi o powierzchni 5148 m2.
Rodzaj i powierzchnia użytków gruntowych dla działki nr 809:
Bi o powierzchni 1039 m2.
Rodzaj i powierzchnia użytków gruntowych dla działki nr 810:
Bi o powierzchni 610 m2.
Rodzaj i powierzchnia użytków gruntowych dla działki nr 812:
Bi o powierzchni 576 m2.
Rodzaj i powierzchnia użytków gruntowych dla działki nr 818:
Bi o powierzchni 290 m2.
Rodzaj i powierzchnia użytków gruntowych dla działki nr 819:
Bi o powierzchni 298 m2.
Rodzaj i powierzchnia użytków gruntowych dla działki nr 824:
Bi o powierzchni 247 m2.
Rodzaj i powierzchnia użytków gruntowych dla działki nr 825:
Bi o powierzchni 20 m2.
Kształt działek: łączny nieregularny ale dość zwarty, korzystny. Teren działek i jej ukształtowanie: o niewielkich deniwelacjach – zasadniczo płaska.
Warunki gruntowo wodne – korzystne.
Dojazd: drogą utwardzoną asfaltem.
Zagospodarowanie nieruchomości: na nieruchomości znajduje się budynek o charakterze komercyjnym tj. hotel „Mieszko” i urządzenia infrastruktury technicznej
Usytuowanie działek w stosunku do stron świata: przeciętne.
Na nieruchomości znajduje się:
Budynek nr 808;1 (nomenklatura z wypisu z rejestru gruntów) pełni funkcję komercyjną, mieszaną: hotelowo – biurowo – rozrywkowo – konferencyjną – parametry budynku znajdują się w wypisie z rejestru gruntów dołączonym do niniejszej opinii.
Budynek nr 808;2 (nomenklatura z wypisu z rejestru gruntów) pełni funkcję komercyjną pomocniczą do budynku głównego tj. nr 808;1 – parametry budynku znajdują się w wypisie z rejestru gruntów dołączonym do niniejszej opinii.
Budynek nr 808;3 (nomenklatura z wypisu z rejestru gruntów) pełni funkcję komercyjną pomocniczą do budynku głównego tj. nr 808;1 – parametry budynku znajdują się w wypisie z rejestru gruntów dołączonym do niniejszej opinii.
Uzbrojenie nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej:
instalacja wodna,
instalacja kanalizacyjna,
instalacja elektroenergetyczna,
instalacje teletechniczna,
instalacja gazowa,
kanalizacja deszczowa.
Budynek o charakterze komercyjnym – Hotel „Mieszko” według stanu na dzień wizji lokalnej:
Budynek o funkcji hotelowej. Budynek posiada 8 kondygnacji nadziemnych. Obiekt jest podpiwniczony. Rok przekazania do użytkowania: 1981r.
Na nieruchomości znajduje się kompleks obiektów, składających się z:
- budynku głównego – hotelu,
- zaplecze gastronomiczne,
- zaplecze warsztatowe i usługowe,
- drogi i parkingi.
Parter przystosowany jest do przyjmowania i obsługi gości. Na parterze znajduje się:
- recepcja z przestronnym hollem,
- pokój portierów i bagażowych,
- restauracja, sala konferencyjna, zaplecze kuchenne itp.,
- powierzchnia wykorzystywana na cele komercyjne (wynajem).
Wg oświadczenia pracownika hotelowego liczba pokoi przeznaczonych na cele hotelowe to 136. W tym:
Liczba pokoi nie skategoryzowanych:
7 x 2 – os.
14 x 1 – os.
= 21 pokoi.
Pokoje standard 2 – osobowe – 71 w tym:
4 pokoje – po remoncie (w 3 pokojach stara łazienka).
Pokoje standard 1 – osobowe
21 w tym 7 pokoi nowych po remoncie bez łazienki (stara łazienka w 5 pokojach).
Pokoje DLUX – 2 (2 - osobowe)
Pokoje Studio – 2 (2 - osobowe)
Apartament – 2 (2 – osobowe).
Pokoje Premium – (9 – nowe, po remoncie, 2 osobowe).
Pokoje Premium – (7 – nowe, po remoncie, 1 osobowe).
Obecnie część I piętra wykorzystywana jest na cele biurowe.
Wszystkie obiekty kubaturowe stanowią zorganizowaną całość.

Parametry budynków o charakterze komercyjnym (dane wg operatu szacunkowego z 04.2011r. autorstwa Ewy Sekuły i Wojciecha Stróżniak po przeprowadzonej inwentaryzacji i potwierdzeniu rzez Pana Less Gondor powierzchni użytkowej kopii operatu szacunkowego Stanisława Karpowicza, Leona Żurko, Kazimierza Mijala z lipca 1991r.):

Lp.
Powierzchnie
Wielkość
1.
Powierzchnia użytkowa budynku pow. potwierdzona przez P. Less Gondor
10 395,86 m2
2.
Powierzchnia zabudowy budynku (ów) w tym:
budynek 308;1
budynek 308;2
budynek 809;1
2865,00 m2
2687,00 m2
155,00 m2
23,00 m2
3 .
Kubatura budynku (ów)
38 125 m3

Z operatu szacunkowego wykonanego 02.04.2014r. autorstwa mgr inż. Aleksandra Scheller przedłożonego przez dłużników w toku postępowania egzekucyjnego wynika, iż autor opinii również potwierdził powierzchnię użytkową budynków znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości w wielkości: 10 396m2.
powierzchnię użytkową można podawać z dokładnością jednego miejsca po przecinku.
Charakterystyka konstrukcyjna budynku o charakterze komercyjnym – Hotel „Mieszko” (dane wg kopii operatu szacunkowego Stanisława Karpowicza, Leona Żurko, Kazimierza Mijala z lipca 1991r.):
Ławy fundamentowe:
betonowe i żelbetowe z betonu żwirowego wykonane na warstwie z chudego betonu o grubości 5 cm.
Ściany piwnic:
żelbetowe i betonowe wylewane na budowie. Część ścian piwnic wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowej.
Ściany działowe:
- między pokojowe wykonane z płyt gipsowych „Pro – Nonta”, pozostałe z ścianki wykonane z cegły ceramicznej.
Konstrukcja:
- w ścianach szczytowych w postaci słupów i podciągów wylewana na budowie,
- na parterze: konstrukcja żelbetowa słupowa monolityczna.
Ściany między kondygnacyjne powyżej 1 piętra:
- wykonane z elementów prefabrykowanych kanałowych.

Belki w ścianach na I piętrze:
- betonowe, monolityczne.
Stropy międzypiętrowe:
- z płyt kanałowych o wzmocnionym zbrojeniu. Fragmenty stropów przy dźwigach żelbetowe wylewane lub Akermana. Wsporniki w ścianach szczytowych, żelbetowe. Nad parterem skrojne pasy stropów żelbetowe, monolityczne. Nad piwnicą strop żelbetowy płaski monolityczny.
Konstrukcja dachowa:
- wykonana w postaci dachu wentylowanego.
Szyby windowe:
- żelbetowe, monolityczne.
Schody:
- żelbetowe, monolityczne.
Pokrycie dachu:
- wykonane z dwóch warstw papy na lepiku.
Obróbki blacharskie i rynny i rury spustowe:
- z blachy stalowej, ocynkowanej.
Charakterystyka budynku o charakterze o charakterze komercyjnym – Hotel „Mieszko” wg stanu na dzień wizji lokalnej:
Drzwi zewnętrzne:
wejście główne do budynku: pcv i aluminiowe, przeszklone w dobrym i bardzo dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Drzwi wewnętrzne:
płycinowe, nowoczesne oraz płycinowe, typowe, pełne oraz częściowo przeszklone w bardzo dobrym, dobrym i przeciętnym dobrym stanie techniczno – użytkowym,
szklane w bardzo dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Stolarka okienna:
pcv oraz drewniane w bardzo dobrym i w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.

Parapety wewnętrzne:
pcv oraz masywne, prefabrykowane oraz brak parapetów w dobrym i w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Schody wewnętrzne:
żelbetowe w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Tynki wewnętrzne:
- na korytarzach: ściany pokryte tynkiem strukturalnym, farbą ścienną w bardzo dobrym, dobrym i przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
- w pomieszczeniach biurowych: ściany pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
- w łazienkach: ściany pokryte glazurą oraz farbą ścienną w bardzo dobrym, dobrym i przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
- w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany pokryte farbą ścienną w bardzo dobrym, dobrym i przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
- w pomieszczeniu konferencyjnym: ściany pokryte farbą ścienną w bardzo dobrym stanie techniczno – użytkowym,
- w pomieszczeniach restauracyjnych: ściany pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
- w pomieszczeniu baru: ściany pokryte farbą ścienną oraz tapetą w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
- w pomieszczeniach magazynowych (przy kuchni): ściany pokryte farbą ścienną w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
- w pomieszczeniu kuchennym: ściany pokryte farbą ścienną oraz glazurą w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
- w pomieszczeniach piwnicznych: ściany pokryte tynkiem cementowo - wapiennym w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
- w pomieszczeniu pralni: ściany pokryte farbą ścienną, panelami ściennymi oraz glazurą w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
- w pomieszczeniu kotłowni: ściany pokryte farbą ścienną oraz farbą olejną (lamperia) w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Posadzki:
na korytarzach: wykładzina dywanowa, kamień naturalny, terakota oraz lastryko w bardzo dobrym i w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniach biurowych: wykładzina dywanowa oraz wykładzina pcv w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w łazienkach: terakota oraz wykładzina pcv w przeciętnym, w dobrym i w bardzo dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniach mieszkalnych: wykładzina dywanowa w bardzo dobrym i dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniu konferencyjnym: wykładzina dywanowa w bardzo dobrym i dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniach restauracyjnych: kamień naturalny, panele podłogowe oraz wykładzina dywanowa w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniu baru: terakota w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniach magazynowych (przy kuchni): terakota oraz panele podłogowe w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniu kuchennym: terakota w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
- w pomieszczeniach piwnicznych: posadzka betonowa w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
- w pomieszczeniu pralni: terakota w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
- w pomieszczeniu kotłowni: terakota w przeciętym stanie techniczno – użytkowym.
Pokrycie dachu:
papa oraz blacha.
Tynki zewnętrzne:
ściany ocieplone i pokryte farbą ścienną.
Instalacje w budynków:
wodociągowa,
elektryczna,
kanalizacyjna,
gazowa,
c.o.,
wentylacyjna,
spalinowa,
telefoniczna,
alarmowa,
monitoring,
winda (4 windy pierwotne),
klimatyzacja (w 14 pokojach).
W ostatnim okresie odrestaurowano pomieszczenia kasyna oraz sali disco. Remont ten zgodnie z pisemnym oświadczeniem z dnia 07.11.2014r. Pana Less Gondor został przeprowadzony ze środków obecnego najemcy.
Funkcjonalność – przeciętna - powierzchnia korytarzy oraz pomieszczeń jest dość korzystna.
Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów budowlanych i wykończeniowych pozwala na określenie standardu jako średni, natomiast stan techniczny budynków określony zostaje jako dobry.


Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.