SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: I licytacja mieszkania położonego: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 121/11 nr KW GW1G/00094206/3
Data licytacji: 2018-11-22
Godzina licytacji: 10:30
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s.227
Cena wywołania: 41 100,00zł
Suma oszacowania: 54 800,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 94206
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 22-11-2018r. o godz. 10:30
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s.227 odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości - lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 23,50m2 usytuowany na I piętrze (składający się z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC) - położonej: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 121/11, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp.prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 94206 [NKW GW1G/00094206/3] stanowiąca własność dłużniczki. Z własnością nieruchomości związany jest udział w wys. 2719/1298106 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (nr udziału w prawie 51, nr KW GW1G/00082744/9. Do lokalu przypisane jest pomieszczenie piwniczne o powierzchni użytkowej 3,69 m2. Suma oszacowania wynosi 54 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 100,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 480,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 704/17 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) 117 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.

Komornik Sądowy
Piotr Zalewski

Charakterystyka budynku i lokalu

Budynek niskokondygnacyjny wybudowany w 1965r. w technologii tradycyjnej wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu używania.
W pobliżu lokalu nie stwierdzono uciążliwości wewnętrznych polegających na przenikaniu do mieszkania hałasów i wibracji pochodzących z pobliskich dróg.
Charakterystyka konstrukcyjna budynku:
Budynek: 3 – 4 piętrowy (4 – 5 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna).
Technologia: tradycyjna.
Funkcja budynku: mieszkalna.
Układ budynku i lokali w stosunku do stron świata: przeciętny.
Rok budowy: 1965r.
Stan techniczny: przeciętny.
Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:
fundamenty: nie badano,
ściany zewnętrzne: cegła, otynkowana i pokryta farbą ścienną,
ściany wewnętrzne: cegła,
stropy: masywne,
dach: konstrukcja masywna,
pokrycie dachu: papa,
komunikacja pionowa: schody wewnętrzne,
instalacje w budynku: wodno – kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, telefoniczna, domofonowa, telewizyjna, wentylacji grawitacyjnej, odwodnienia zewnętrznego, piorunochronowa, ciepła woda, c.o.
Szacowany lokal mieszkalny położony jest na I piętrzew budynku wielorodzinnym o zróżnicowanej kondygnacji.
Przedmiot wyceny posiada powierzchnię użytkową 23,50 m2. (dane wg aktu notarialnego).
Standard wykończenia, wyposażenia oraz jakość użytych materiałów wykończeniowych zostaje określony jako podstawowy.
Instalacje wewnętrzne:
wodno - kanalizacyjna,
instalacja c.o.,
instalacja c.w.,
instalacja wentylacyjna,
instalacja elektryczna,
instalacja gazowa.
Struktura i powierzchnie pomieszczeń w lokalu mieszkalnym(dane wg kopii planu i opisu lokalu):

Lp.
POMIESZCZENIE
Wielkość [m2]
1.
POKÓJ I
15,30
2.
KUCHNIA
2,00
3.
PRZEDPOKÓJ
3,00
4.
ŁAZIENKA Z WC
3,20

Do lokalu przypisane jest pomieszczenie piwniczne o powierzchni użytkowej 3,69 m2.

Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.