SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: II licytacja domu położonego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej 66c Nr KW GW1G/00027683/0
Data licytacji: 2018-12-03
Godzina licytacji: 10:20
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s.227
Cena wywołania: 219 533,33zł
Suma oszacowania: 329 300,00zł
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 27683
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 03-12-2018r. o godz. 10:20
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s.227 odbędzie się druga licytacja
nieruchomości składających się z działek nr 86, 98 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej z garażem oraz wiatą o łącznej pow. użytkowej 152m2 (budynku) położonej: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Żwirowa 66C, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 27683 [NKW GW1G/00027683/0] stanowiąca współwłasność dłużników. Suma oszacowania wynosi 329 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 219 533,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 930,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 24/15 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) 110 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.


Komornik Sądowy
Piotr Zalewski,

Budynek mieszkalny, wiata i działki

Działki nr 86, 98 posiadają kształt nieregularny, zwarty, przypominający wielobok. Na działkach znajduje się budynek mieszkalny z garażem, jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, urządzenia infrastruktury technicznej, ogrodzenie oraz wiata. Działki gruntowe opadające w kierunku południowo – wschodnim. Zagospodarowane działek: ogólnie przeciętne. Działki otoczone są płotem z siatki stalowej rozpiętym pomiędzy stalowymi słupkami. Powierzchnie zieloną stanowi trawa oraz pojedynczy drzewostan. Dojście do budynku utwardzone kostką polbrukową.
Podstawowe dane działki nr 86, 98:

Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów oraz pozostałych dokumentów i informacji uzyskanych podczas oględzin działki nr 86, 98 posiadają następującą charakterystykę:
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski.
ulica: Żwirowa nr 66c.
KW nr: GW1G/00027683/0.
Działka nr 86 o powierzchni 372 m2, (0,0372 ha).
Działka nr 98 o powierzchni 536 m2, (0,0536 ha).
Łączna powierzchnia działek: 908 m2, (0,0908 ha).
Rodzaj użytków gruntowych dla działki nr 86:
- B o powierzchni 372 m2, (0,0372 ha).
Rodzaj użytków gruntowych dla działki nr 98:
- B o powierzchni 536 m2, (0,0536 ha).
Kształt działek: nieregularny, zwarty przypominający w ogólnym zarysie wielobok. (v. mapa).
Dojazd do nieruchomości: dobry, drogą utwardzoną kostką polbrukową (v. foto).
Teren działek: Działki gruntowe opadający w kierunku południowo – wschodnim.
Warunki gruntowo wodne – przeciętne.
Nasłonecznienie: przeciętne.
Sposób użytkowania (obecny): nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem, wiatą, infrastruktura, ogrodzenie. (v. foto).
Działki uzbrojone są w następujące urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne):
instalacja wodociągowa,
instalacja kanalizacji sanitarnej,
instalacja elektroenergetyczna.
Działki graniczą:
od strony północnej z działką nr 54/19 stanowiąca drogę dojazdową,
od strony zachodniej z zabudowaną działką 87,
od strony wschodniej z zabudowanymi działkami nr 97, 99, 100,
od strony południowej z zabudowaną działką nr 101.
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, jednorodzinny, 1 piętrowy, podpiwniczony z garażem. Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej w najprawdopodobniej w latach 80. Budynek przykryty jest dachem wielospadowym, konstrukcji drewnianej, kryty blachą.
Parametry budynku mieszkalnego (dane wg informacji uzyskanych od pracownika Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim):
Lp.
Budynek mieszkalny
Wielkość
1.
Powierzchnia zabudowy budynku
103,00 m2
2.
Powierzchnia użytkowa budynku
152,00 m2

Charakterystyka budynku mieszkalnego wg stanu na dzień oględzin:
Drzwi zewnętrzne:
- drewniane w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Stolarka okienna:
- pcv w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Parapety zewnętrzne:
z płytki klinkierowej w dobrym stanie techniczno - użytkowym.
Tynki zewnętrzne:
ściany otynkowane, pokryte farbą ścienną oraz deskami w przeciętnym i w słabszym stanie techniczno – użytkowym.
Pokrycie dachu:
blacha ocynkowana.
Rynny i rury spustowe:
z pcv.
Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej w budynku mieszkalnym:
instalacja wodociągowa,
instalacja kanalizacyjna,
instalacja elektroenergetyczna,
instalacja wentylacji spalinowej,
instalacja grawitacyjna.
Standardwykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standard wykończenia i jakość użytych materiałów pozwala na określenie standardu jako podstawowego (założenie w wycenie), natomiast stanu technicznego budynku jako przeciętnego.ZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.