SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: LICYTACJA ZOSTAŁA ZNIESIONA II Licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o charakterze komercyjnym, położonej: 66-446 Deszczno ul. Lubuska 103, KW GW1G/00041892/2
Data licytacji: 2018-12-04
Godzina licytacji: 11:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s.227
Cena wywołania: 113 733,33zł
Suma oszacowania: 170 600,00zł
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 41892
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 04-12-2018r. o godz. 11:00
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s.227 odbędzie się druga licytacja
nieruchomości gruntowej - działka nr 246/14 (o pow. 432m2) oraz 246/13(pow. 96m2) zabudowana budynkiem o charakterze komercyjnym o pow. uzytkowej 307,46m2 (składający się z: 4 pomieszczeń, hall, sanitariaty, kuchnia i kotłownia) położonej: 66-446 Deszczno, przy ul. Lubuskiej 103 dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 41892 [NKW: GW1G/00041892/2] stanowiąca własność Marcina Kołaczyńskiego oraz Bartosza Złotego na zasadach wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej.
Suma oszacowania wynosi 170 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 113 733,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 060,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 2474/17 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądaćw dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) p. 117 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.

Komornik Sądowy
Piotr Zalewski

Działki i budynek o charakterze komercyjnym
Działki nr 246/13, 246/14 posiada kształt nieregularny, przypominający wydłużony prostokąt. Powierzchnia działek wynosi: 528 m2. Zagospodarowane działek przeciętne. Nieruchomość ogrodzona jest z płotem z siatki stalowej rozpiętej pomiędzy stalowymi słupkami na betonowej podmurówce. Od frontu działki nie są ogrodzone. Dojście do budynku utwardzone. Na przedmiotowych działkach znajduje się budynek o charakterze komercyjnym, infrastruktura, utwardzenie terenu. Przed budynkiem oraz obejście budynku utwardzone kostką polbrukową.
Podstawowe dane działki nr 246/13, 246/14:

Jak wynika z dokumentów i informacji uzyskanych podczas oględzin działki nr 246/13, 246/14 posiadają następującą charakterystykę:
Miejscowość: Deszczno.
Ulica: Lubuska nr 103.
KW nr: GW1G/00041892/2.
Powierzchnia działki nr 246/13: 96 m2, (0,0096 ha)
Powierzchnia działki nr 246/14: 432 m2, (0,0432 ha).
Łączna powierzchnia działek: 528 m2, (0,0528 ha).
Symbol użytku dla działki nr 246/13:
- dr o powierzchni 96 m2, (0,0096 ha).
Symbol użytku dla działki nr 246/14:
- Br - RIVb o powierzchni 432 m2, (0,0432 ha).
Kształt działek: nieregularny, dość zwarty, wydłużony (v. mapa).
Warunki gruntowo wodne – przeciętne.
Dojazd: drogą utwardzoną.
Ukształtowanie terenu: teren płaski.
Nasłonecznienie: przeciętne.
Sposób użytkowania: nieruchomość wykorzystywana jest na cele komercyjne.
Na nieruchomości znajduje się:
- budynek o charakterze komercyjnym,
- infrastruktura,
- utwardzenie terenu.
Działki uzbrojonesą w następujące urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynna):
wodociągowa,
energia elektryczna,
telefon,
kanalizacja sanitarna.
Działki graniczą z:
- od strony północno – wschodniej z działką nr 246/12 oraz z działką nr 246/10,
- od strony południowo - wschodniej z działką nr 245/2 oraz z działką nr 245,1
- od strony południowo – zachodniej z działką nr 285/4,
- od strony północno - zachodniej z działką nr 246/12.
CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU HANDLOWO - USŁUGOWEGO:

Budynek handlowo – usługowy parterowym z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, w zabudowie zwartej. Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej w latach przedwojennych początkowo o funkcji mieszkalno – gospodarczej obecnie o charakterze komercyjnym.
Powierzchnie w budynku handlowo – usługowym(dane wg pomiarów dokonanych przez autora podczas oględzin):

Lp.
Powierzchnie
Wielkość [m2]
1.
Powierzchnia użytkowa budynku
307,46 m2
Struktura i powierzchnie w budynku handlowo – usługowym (dane wg pomiarów dokonanych przez autora

Lp.
Pomieszczenie
Wielkość
[m2]
1.
POMIESZCZENIE
32,85
2.
HALL
202,78
3.
SANITARIATY
3,72
4.
POMIESZCZENIE
5,24
5.
POMIESZCZENIE
27,43
6.
POMIESZCZENIE
11,76
7.
KUCHNIA
10,99
8.
KOTŁOWNIA
12,69
RAZEM POW. UŻYTKOWA 307,46 M2

Charakterystyka budynku handlowo - usługowego wg stanu na dzień oględzin:
Stolarka drzwiowa:
stalowe oraz drewniane w dobrym i w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Stolarka okienna:
drewniana oraz pcv w przeciętnym i w dobrym stanie techniczno - użytkowym. (W części parterowej zamontowano kraty).
Stolarka drzwiowa wewnętrzna:
płycinowe, nowoczesne oraz typowe w dobrym i w przeciętnym stanie techniczno – usługowym.
Schody wewnętrzne:
betonowe bez oblicowania w przeciętnym stanie techniczno – usługowym.
Podłogi:
na korytarzu: terakota w dobrym stanie techniczno – usługowym,
w części produkcyjnej: posadzka cementowa, deski, terakota oraz wykładzina PCV w dobrym i przeciętnym stanie techniczno – usługowym,
w pomieszczeniu na poddaszu: deski w pogorszonym stanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniu biurowym: terakota w dobrym stanie techniczno – usługowym,
w sanitariatach: terakota w dobrym stanie techniczno – usługowym,
w pomieszczeniu socjalnym: wykładzina pcv w słabszym stanie techniczno – usługowym,
w kotłowni: posadzka betonowa w dobrym stanie techniczno – usługowym.
Tynki:
w części produkcyjnej: ściany gładkie, pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniu na poddaszu: ściany częściowo pokryte płytą kartonowo - gipsową do ostatecznego wykończenia oraz brak tynków ostatecznych,
w pomieszczeniu biurowym: ściany gładkie, pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w sanitariatach: ściany pokryte farbą ścienną oraz glazurą w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniu socjalnym: ściany gładkie, pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w kotłowni: ściany pokryte tynkiem cementowo - wapiennym w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Ściany zewnętrzne:
ściany częściowo ocieplone – styropianem i pokryte tynkiem strukturalnym oraz tynkiem cementowo - wapiennym w przeciętnym stanie techniczno - użytkowym.
Dach:
pokryty dachówką cementową.
Rynny i rury spustowe:
z pcv.
Instalacje wewnętrzne:
elektryczna,
wodna,
kanalizacyjna,
c.o. na paliwo stałe,
c.w.
wentylacyjna grawitacyjna,
wentylacja spalinowa,
instalacja telefoniczna,
instalacja elektryczna.
Funkcjonalnośćcałego obiektu – przeciętna - powierzchnia korytarzy oraz pomieszczeń jest optymalna i funkcjonalna.
Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia stanu technicznego budynku jako przeciętnego, natomiast standard wykończenia i jakość użytych materiałów pozwala na określenie standardu jako średniego(dokumentacja fotograficzna - załącznik).
Dodatkowo zauważa się:
- część ścian zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz wykazują liczne zawilgocenia,
- pomieszczenia po poddaszu są niewykończone.


ZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.