SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: I Licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem komercyjnym położonej Kłodawa, Różanki, ul. Niepodległości KW GW1G/00082391/9
Data licytacji: 2019-01-15
Godzina licytacji: 11:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s. 227
Cena wywołania: 73 500,00zł
Suma oszacowania: 98 000,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 82391
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 15-01-2019r. o godz. 11:00
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s. 227 odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 663/3 o pow. 5181m2 zabudowaną budynkiem o charakterze komercyjnym (pow. użytkowa budynku 114,38m2) położonej: 66-415 Kłodawa, ul. Niepodległości, Różanki, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 82391 [NKW: GW1G/00082391/9]
Suma oszacowania wynosi 98 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 800,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej od 8-16 od poniedziałku do piątku przy ul. Kossaka 1/2 w Gorzowie Wlkp. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. nr: 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu prosze o wskazanie sygn sprawy Km4061/13 z dopiskiem wadium) Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 pok. 117 (biuro obsługi interesanta) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.

Komornik Sądowy
Piotr Zalewski

Budynek stolarki, pozostałości po budynku i działka

Działka nr 663/3 posiada kształt nieregularny, zwarty, przypominający wielobok. (v. mapa). Na działce znajduje się budynek o charakterze komercyjnym (budynek stolarni) oraz pozostałości po budynku, urządzenia infrastruktury technicznej. Zagospodarowane działki: słabe. Działka nie jest ogrodzona. Powierzchnie zieloną stanowi trawa oraz pojedynczy drzewostan. Droga dojazdowa do budynku nieutwardzona. Dojście do budynku nieutwardzone.
Podstawowe dane działki nr 663/3:

Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów oraz pozostałych dokumentów i informacji uzyskanych podczas oględzindziałkanr 663/3posiada następującą charakterystykę:
Miejscowość: Różanki.
ulica: Niepodległości.
Obręb: 0009 Różanki.
KW nr: GW1G/00082391/9.
Działka nr 663/3 o powierzchni 5181 m2, (0,5181 ha).
Rodzaj użytków gruntowych dla działki nr 663/3:
- Bio powierzchni 5181m2, (0,5181 ha).
Kształt działki: nieregularny, zwarty przypominający wielobok.(v. mapa).
Dojazd do nieruchomości: drogą nieutwardzoną.
Teren działki: zasadniczo płaski.
Warunki gruntowo wodne – przeciętne.
Nasłonecznienie: przeciętne.
Sposób użytkowania (obecny): nieruchomość zabudowana jest budynkiem o charakterze komercyjnym (budynek stolarni) oraz pozostałościami po budynku, infrastruktura, pojedynczy drzewostan.
Działkauzbrojonajestw następujące urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne):
instalacja wodociągowa,
instalacja kanalizacyjna,
instalacja elektroenergetyczna,
- instalacja gazowa.
Działkagraniczy:
od strony północnej z działką nr 663/4,
od strony zachodniej z działką663/4,
od strony wschodniej z działką nr 663/4,
od strony południowej z działką nr 663/4.
Budynek o charakterze komercyjnym (budynek stolarni)
Budynek stolarni, w zabudowie zwartej, parterowy, bez poddasza użytkowego, niepodpiwniczony. Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej, przykryty dachem płaskim. Dach konstrukcji masywnej. Wejście główne do budynku znajduje się od strony zachodniej. Obecnie budynek jest użytkowany jako warsztat - stolarnia.

Parametry budynku o charakterze komercyjnym (budynek stolarni) (dane wg kopii wypisu z kartoteki budynków z dnia 07.02.2018r. oraz wg pomiarów dokonanych przez autora podczas wizji):


Lp.
Budynek o charakterze komercyjnym (budynek stolarni)
Wielkość
1.
Powierzchnia użytkowa
114,38 m2
2.
Powierzchnia zabudowy
146,00 m2

Struktura w budynku o chakarterze komercyjnym (budynek stolarni) (dane wgpomiarów dokonanych przez autora podczas wizji):

Lp.
POMIESZCZENIA
Wielkość [m2]
1.
POMIESZCZENIE
58,90
2.
POMIESZCZENIE
15,66
3.
POMIESZCZENIE
13,56
4.
KORYTARZ
11,04
5.
POMIESZCZENIE
8,21
6.
POMIESZCZENIE
6,89

Charakterystyka budynku o charakterze komercyjnym (budynek stolarni) wg stanu na dzień oględzin:
Drzwi zewnętrzne:
drewniane, pełne w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.

Stolarka okienna:
- PCV w dobrym stanie techniczno – użytkowym.

Parapety:
- brak.

Drzwi wewnętrzne:
brak.

Tynki wewnętrzne:
w pomieszczeniach usługowych i pomocniczych: ściany pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
na korytarzu: ściany pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno – użytkowym,

Posadzki:
w pomieszczeniach usługowych i pomocniczych: posadzka betonowa, pokryta wykładziną pcv w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
na korytarzu: wykładzina pcv w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.

Tynki zewnętrzne:
ściany pokryte farbą ścienną.

Dach:
dach płaski, konstrukcji masywnej.

Rynny i rury spustowe:
z blachy stalowej, ocynkowanej z widocznymi ubytkami.

Pokrycie dachu:
papa.

Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej w budynku mieszkalnym:
instalacja wodociągowa,
instalacja kanalizacyjna,
instalacja elektroenergetyczna,
instalacja c.o. z tzw. „kozy”,
instalacja wentylacji spalinowej,
instalacja grawitacyjna.

Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu wykończenia i jakość użytych materiałów jako średniego, natomiast stanu technicznego budynku jako dobreg (dokumentacja fotograficzna - załącznik).
Funkcjonalność lokalu jest korzystna jak na taką powierzchnię.
Na nieruchomości znajdują się pozostałości po budynku. Ściany murowane z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej. Brak stolarki okiennej i drzwiowej. Brak posadzki. Brak zadaszenia budynku. Ściany częściowo otynkowane.
Stan techniczny pozostałości po budynku: zły.ZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.