SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: I licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem folwarcznym położona Kłodawa, Różanki, ul. Niepodległości KW GW1G/000071641/7
Data licytacji: 2019-01-15
Godzina licytacji: 9:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s.227
Cena wywołania: 98 250,00zł
Suma oszacowania: 131 000,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 71641
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 15-01-2019r. o godz. 09:00
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s.227 odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości składajacej się z działki gruntu nr 38/8 o pow. 3905m2 zabudowaną budynkiem folwarcznym (pow. zabudowy 853m2) oraz ziemianką położonej: 66-415 Kłodawa, Niepodległości, Różanki, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 71641 [NKW GW1G/000071641/7]
Suma oszacowania wynosi 131 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 98 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 100,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej od 8-16 od poniedziałku do piątku przy ul. Kossaka 1/2 w Gorzowie Wlkp. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. nr: 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu prosze o wskazanie sygn sprawy Km4061/13 z dopiskiem wadium) Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 pok. 117 (biuro obsługi interesanta) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.


Komornik Sądowy
Piotr Zalewski
Budynekfolwarczny i działka

Działki nr 38/8 posiada kształt nieregularny, zwarty, przypominający wielobok. Na działce znajduje się budynek folwarczny, urządzenia infrastruktury technicznej, ogrodzenie. Zagospodarowane działki: słabsze. Działka otoczona jest murem betonowym. Powierzchnie zieloną stanowi trawa, nasadzenia oraz drzewostan. Droga dojazdowa do budynku utwardzona asfaltem.

Podstawowe dane działki nr 38/8:

Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów oraz pozostałych dokumentów i informacji uzyskanych podczas oględzindziałkanr 38/8 posiada następującą charakterystykę:
Miejscowość: Różanki.
ulica: Niepodległości.
Obręb: 0009 Kłodawa.
KW nr: GW1G/00071641/7.
Działka nr 38/8 o powierzchni 3905 m2, (0,3905 ha),
Rodzaj użytków gruntowych dla działki nr 38/8:
- B- RIVbo powierzchni 2055m2.
Kształt działki: nieregularny, zwarty przypominający wielobok.
Dojazd do nieruchomości: drogą utwardzoną asfaltem.
Teren działki: zasadniczo płaski.
Warunki gruntowo wodne – przeciętne.
Nasłonecznienie: przeciętne.
Sposób użytkowania (obecny): działka zabudowana jest budynkiem folwarcznym,ziemianką, infrastruktura, ogrodzenie, nasadzenia

Działkauzbrojonajestw następujące urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne):
instalacja wodociągowa,
instalacja kanalizacyjna(szambo),
instalacja elektroenergetyczna.

Działkagraniczy:
od strony północno - wschodniejz działką nr 38/9,
od strony północno - zachodniej z działką38/10stanowiącą drogę dojazdową,
od strony południowo - wschodniej z działką nr 38/3 oraz z działką nr 38/2,
od strony południowo – zachodniej nz działką nr 32/1.
Budynek folwarczny
Budynek folwarczny, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Budynek został wybudowany w XIX wieku. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej.

ZABUDOWANIA FOLWARCZNE ZLOKALIZOWANE NA DZIAŁCE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW NR REJ. 2109 WPISANE ZOSTAŁY DO KSIĘGI A REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO POD NR L-380/A. Parametry budynku folwarcznego(dane wg kopii wypisu z rejestru budynków z dnia 07.02.2018r.):

Lp.
Budynek folwarczny
Wielkość
1.
Powierzchnia zabudowy
853 m2

Charakterystyka budynku folwarcznegowg stanu na dzień oględzin:
Ściany:
z cegły.

Stropy:
drewniane.

Drzwi zewnętrzne:
drewniane oraz stalowe w przeciętnymstanie techniczno – użytkowym.

Stolarka okienna:
- pcv, półkoliste oraz w ramach stalowychwprzeciętnym i słabszymstanie techniczno – użytkowym.

Drzwi wewnętrzne:
płycinowe, typowe, pełne oraz częściowo przeszklone w przeciętnymi słabszym stanie techniczno – użytkowymoraz brak drzwi.

Tynki wewnętrzne:
w pomieszczeniu hali: ściany pokryte farbą ścienną w przeciętnym i słabszym stanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniach magazynowych: ściany pokryte farbą ścienną w przeciętnym i słabszym stanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniach biurowych:ściany pokryte farbą ścienną w przeciętnym i słabszym stanie techniczno – użytkowym,
w korytarzach: ściany pokryte farba ścienną w przeciętnym i słabszymstanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: ściany pokryte farbą ścienną oraz glazurą w przeciętnym i słabszym stanie techniczno – użytkowym,
w sanitariatach: ściany pokryte farbą ścienną oraz glazurą w przeciętnym i słabszym stanie techniczno – użytkowym.

Posadzki:
w pomieszczeniu hali:posadzka betonowa oraz terakota w słabszymstanie techniczno – użytkowym,(widoczne ubytki w terakocie),
w pomieszczeniach magazynowych: terakota w przeciętnymstanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniach biurowych:terakota w przeciętnymstanie techniczno – użytkowym,
w korytarzach: terakotaw przeciętnymstanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: terakota w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w sanitariatach: terakota w słabszymstanie techniczno – użytkowym.

Tynki zewnętrzne:
budynek jest otynkowany z widocznymi ubytkami.

Dach:
dach dwuspadowy, pokryty dachówką cementową karpiówką.
Rynny i rury spustowe:
z blachy ocynkowanej, malowanej.
Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej w budynku:
instalacja wodociągowa,
instalacja kanalizacyjna(szambo),
instalacja elektroenergetyczna,
instalacja c.w. z bojlera elektrycznego,
instalacja wentylacji spalinowej,
instalacja grzewcza (nadmuchowa – cześć hal)
instalacja grawitacyjna.
Standardwykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu wykończenia i jakość użytych materiałów jako pogorszonego, natomiast stanu technicznego budynku jako słabszego.
ZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.