SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: I Licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem folwarcznym położony Kłodawa, Różanki, ul. Niepodległości GW1G/00071642/4
Data licytacji: 2019-01-15
Godzina licytacji: 10:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s. 227
Cena wywołania: 118 500,00zł
Suma oszacowania: 158 000,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 71642
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 15-01-2019r. o godz. 10:00
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s. 227 odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości działka gruntu nr 38/9 o pow. 2055m2 zabudowana budynkiem folwarcznym (o pow. zabudowy 853m2, pow. użytkowa 794m2) oraz budynkiem gospodarczym a także działka nr 38/10 o pow. 1206m2 położonej: 66-416 Różanki, Różanki, ul. Niepodległości dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 71642 [NKW: GW1G/00071642/4] Suma oszacowania wynosi 158 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 800,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej od 8-16 od poniedziałku do piątku przy ul. Kossaka 1/2 w Gorzowie Wlkp. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. nr: 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu prosze o wskazanie sygn sprawy Km4061/13 z dopiskiem wadium) Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 pok. 117 (biuoro obsługi interesanta) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.


Komornik Sądowy
Piotr Zalewski
Budynek folwarczny i działka

Działki nr 38/9 posiada kształt regularny, zwarty, przypominający wydłużony prostokąty. (v. mapa). Na działce znajduje się budynek folwarczny, urządzenia infrastruktury technicznej, ogrodzenie. Zagospodarowane działki: słabsze Działka otoczone są murem betonowym. Powierzchnie zieloną stanowi trawa, nasadzenia oraz drzewostan. Droga dojazdowa do budynku utwardzona asfaltem. Dojście do budynku utwardzone.

Podstawowe dane działki nr 38/9:

Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów oraz pozostałych dokumentów i informacji uzyskanych podczas oględzindziałkanr 38/9 posiada następującą charakterystykę:
Miejscowość: Różanki.
ulica: Niepodległości.
Obręb: 0009 Kłodawa.
KW nr: GW1G/00071642/4.
Działka nr 38/9 o powierzchni 2055 m2, (0,2055 ha),
Rodzaj użytków gruntowych dla działki nr 38/9:
- B- RIVbo powierzchni 2055m2.
Kształt działki: regularny, zwarty przypominający wydłużony prostokąt.(v. mapa).
Dojazd do nieruchomości: drogą utwardzoną asfaltem.
Teren działki: zasadniczo płaski.
Warunki gruntowo wodne – przeciętne.
Nasłonecznienie: przeciętne.
Sposób użytkowania (obecny): działka zabudowana jest budynkiem folwarcznym,infrastruktura, ogrodzenie, nasadzenia

Działkauzbrojonajestw następujące urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne):
instalacja wodociągowa,
instalacja kanalizacyjna(szambo),
instalacja elektroenergetyczna.

Działkagraniczy:
od strony północno - wschodniejz działką nr 663/4,
od strony północno - zachodniej z działką38/10stanowiącą drogę dojazdową,
od strony południowo - wschodniej z działką nr 663/4,
od strony południowo – zachodniej nz działką nr 38/2 oraz z działką nr 38/8.
Budynek folwarczny
Budynek folwarczny, jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z poddaszem użytkowym na całej przestrzeni. Jest to budynek byłej owczarni. Budynek został wybudowany w XIX wieku i rozbudowy w XX wieku. W latach 60 – 70 wykonano remont budynku.
Budynek główny w kształcie prostokąta o wymiarach 63 x 13 m jest budynkiem parterowym wraz z przybudówką o wymiarach 6 x 8 m. wybudowanym na fundamencie kamiennym posiada cokół z kamienia łamanego o wysokości 60 – 90 cm. Ściany murowane z cegły ceramicznej (z cegły czerwonej, suszonej), wyprawione tynkami wapiennymi. Więźba dachowa drewniana krokwiowo – jętkowa z płatwiami pośrednimi i podwójnymi podporami stolcowymi. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką cementową karpiówką. Całość konstrukcji wsparta jest na dwóch podciągach i rzędach słupów, które osadzone są na kamiennych walcowanych podstawach.

ZABUDOWANIA FOLWARCZNE ZLOKALIZOWANE NA DZIAŁCE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW NR REJ. 2109 WPISANE ZOSTAŁY DO KSIĘGI A REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO POD NR L-380/A.

Tabela nr 1. Parametry budynku folwarcznego(dane wg kopii operatu szacunkowego Kazimierza Dąbrowskiego z czerwca 2000r. i wg kopii wypisu z rejestru budynków z dnia 07.02.2018r.):
Lp.
Budynek folwarczny
Wielkość
1.
Powierzchnia użytkowa
794,00 m2
2.
Powierzchnia zabudowy
853 m2


Charakterystyka budynku folwarcznegowg stanu na dzień oględzin:
Drzwi zewnętrzne:
drewniane, dwuwrotowew słabszym i złymstanie techniczno – użytkowym.
Stolarka okienna:
- półkoliste oraz w ramach stalowychwprzeciętnymi słabszym stanie techniczno – użytkowym.
Drzwi wewnętrzne:
płycinowe, typowe, pełne oraz częściowo przeszklone w dobrym stanie techniczno – użytkowymoraz brak drzwi.
Tynki wewnętrzne:
w pomieszczeniu hali produkcyjnej i pomieszczeniach pomocniczych: ściany pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniach magazynowych: ściany pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniach biurowychściany pokryte farbą ścienną w dobrymstanie techniczno – użytkowym,
w korytarzach: ściany pokryte farba ścienną w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: ściany pokryte farbą ścienną oraz glazurą w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w sanitariatach: ściany pokryte farbą ścienną oraz glazurą w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniu szatni: ściany pokryte farbą ścienną oraz farbą olejną (lamperia)w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Posadzki:
w pomieszczeniu hali produkcyjnej i pomieszczeniach pomocniczych:posadzka betonowa oraz terakota w słabszymstanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniach magazynowych: posadzka betonowa w słabszymstanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniach biurowych:wykładzina pcv oraz terakota w słabszymstanie techniczno – użytkowym,(widoczne ubytki w wykładzinie pcv i w terakocie),
w korytarzach: terakotaw przeciętnymstanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: terakota w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w sanitariatach: terakota w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniu szatni: terakota w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Tynki zewnętrzne:
budynek jest otynkowany z widocznymi ubytkami.
Dach:
dach dwuspadowy, pokryty dachówką cementową karpiówką.
Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej w budynku:
instalacja wodociągowa,
instalacja kanalizacyjna(szambo),
instalacja elektroenergetyczna,
instalacja c.w. z bojlera elektrycznego,
instalacja wentylacji spalinowej,
instalacja grawitacyjna.

Standardwykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu wykończenia i jakość użytych materiałów jako podstawowego, natomiast stanu technicznego budynku jako pogorszonego
Budynek przybudówki jest budynkiem parterowym, składającym się z trzech pomieszczeń i stanowi część socjalną. Posadzka betonowa. Ściany murowane z cegły.
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi: 27,0 m2.
Powierzchni użytkowa wynosi: ok. 25 m2.
Stan techniczny budynku: przeciętny.
Podstawowe dane działki nr 38/10:

Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów oraz pozostałych dokumentów i informacji uzyskanych podczas oględzindziałkanr 38/10 posiada następującą charakterystykę:
Miejscowość: Różanki.
ulica: Niepodległości.
Obręb: 0009 Kłodawa.
KW nr: GW1G/00071642/4.
Działka nr 38/10 o powierzchni 1206 m2, (0,1206 ha),
Rodzaj użytków gruntowych dla działki nr 38/10:
- RIVbo powierzchni 1206m2, (0,1206 ha).
Kształt działki: regularny, zwarty,przypominający wydłużony prostokąt.(v. mapa).
Dojazd do nieruchomości: drogą utwardzoną asfaltem. (v. foto).
Teren działki: zasadniczo płaski.
Warunki gruntowo wodne - przeciętne.
Nasłonecznienie: przeciętne.
Sposób użytkowania (obecny): działka stanowi drogę dojazdową do działki nr 38/9.(v. foto).
Działkauzbrojonajestw następujące urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne):
instalacja wodociągowa,
instalacja kanalizacyjna(szambo),
instalacja elektroenergetyczna.
Działkagraniczy:
od strony północno - wschodniejz działką nr 663/4,
od strony północno - zachodniej z działką38/7,
od strony południowo - wschodniej z działką nr 38/8 oraz z działką nr 38/9,
od strony południowo – zachodniej nz działką nr 38/7.ZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.