SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: I Licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Ogrodowa 5B/6,o numerze KW GW1G/00102311/2
Data licytacji: 2019-02-05
Godzina licytacji: 10:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s. 227
Cena wywołania: 24 375,00zł
Suma oszacowania: 32 500,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 102311
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 05-02-2019r. o godz. 10:00
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s. 227 odbędzie się pierwsza licytacja
1/2 niewydzielonej części nieruchomości o pow. użytkowej 33,70m2 usytuowana na poddaszu użytkowym (składający się z 2 pokoje, kuchnia, przedpokój) położonej: położonej: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Ogrodowa 5B/6, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 102311 [NKW: GW1G/00102311/2]stanowiący własność dłużniczki. Z własnością nieruchomości związany jest udział w wysokości 82/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali - nr KW udziału GW1G/00102311/2. Do lokalu przypisana jest piwnica nr 6 o powierzchni 2,10 m2. Suma oszacowania wynosi 32 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 375,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 250,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 2118/17 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) 117 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.


Komornik Sądowy
Piotr Zalewski


Charakterystyka budynku i lokalu
Budynek niskokondygnacyjny wybudowany w latach przedwojennych w technologii tradycyjnej, wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne lepsze do okresu używania.
W pobliżu lokalu nie stwierdzonouciążliwości wewnętrznych polegających na przenikaniu do mieszkania hałasów i wibracji pochodzących z pobliskich dróg. Budynek jest otynkowany tynkiem cementowo – wapiennym.
Charakterystyka konstrukcyjna budynku:
Budynek: 1 piętrowy z częściowo użytkowym poddaszem (2 kondygnacje nadziemne + poddasze częściowo użytkowe i 1 kondygnacja podziemna).
Technologia: tradycyjna.
Funkcja budynku: mieszkalna.
Układ budynku i lokali w stosunku do stron świata: przeciętny.
Rok budowy: lata przedwojenne.
Stan techniczny: przeciętny.
Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:
fundamenty: nie badano,
ściany zewnętrzne: cegła, otynkowana tynkiem cementowo - wapiennym,
ściany wewnętrzne: cegła,
stropy: masywne, pozostałe: drewniane,
dach: konstrukcja drewniana, dach wielospadowy,
pokrycie dachu: dachówka,
komunikacja pionowa: schody wewnętrzne,
instalacje w budynku: wodno – kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, telefoniczna, domofonowa, telewizyjna, wentylacji grawitacyjnej, odwodnienia zewnętrznego.
Szacowany lokal mieszkalny położony jest na poddaszu użytkowymw budynku wielorodzinnym 1 piętrowym z częściowo użytkowym poddaszem. Okna w szacowanym lokalu wychodzą na północną stronę świata.
Przedmiot wyceny posiada powierzchnię użytkową 33,70 m2. (dane wg kopii wypisu z kartoteki lokali z dnia 07.09.2016r.)
Standard wykończenia, wyposażenia oraz jakość użytych materiałów wykończeniowych
zostaje określony jako podstawowy (przyjęty do wyceny).
Instalacje wewnętrzne (stwierdzone):
wodno - kanalizacyjna,
instalacja wodna,
instalacja elektryczna,
instalacja gazowa.
Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym(dane wg księgi wieczystej):

LP.
POMIESZCZENIE
1.
POKÓJ I
2.
POKÓJ II
3.
KUCHNIA
4.
PRZEDPOKÓJ
Do lokalu przypisana jest piwnica nr 6 o powierzchni 2,10 m2.

Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.