Licytacje

 

  Komornik Sądowy zawiadamia, że 

 odbędzie się pierwsza licytacja udziału, w wysokości 1/2, w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym oraz mieszkanym, która położona jest przy ul. Kobylogórska 96,96a Gorzów Wielkopolski,  dla której  Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę  wieczystą o numerze GW1G/00025603/2. Identyfikator działki 086101_1.0011.480. Obręb ewidencyjny działki 086101_1.0011, ZAKANALE

 

 Własność przysługuje dłużnikowi tj. Dariusz Krasuski, w udziale 1/2. 

 

Nieruchomość gruntowa tj. działka gruntu nr 480, na której znajdują się naniesienia jest w użytkowaniu wieczystym do 31.07.2080r. 

 

Suma oszacowania licytaowanego udziału wynosi 386 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 289 800,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 640,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Santander Bank Polska S.A. I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87 10901900 0000 0001 0537 6615 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.